วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550


ต้นทุนหมายถึงหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้า หรือผลของกิจกรต้นทุนทางธุรกิจต้นทุนคงที่ ต้นทุนในการดำเนินงาน ต้นทุนในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ต้นทุนทางสังคม ต้นทุนผันแปร ต้นทุนต่อหน่วย ประมาณการต้นทุน ต้นทุนหน่วยท้ายสุด ต้นทุนแรงงาน ค่าเสียโอกาส ต้นทุนรวม การวิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ราคา ความสามารถในการทำกำไร การบัญชี ต้นทุนที่แท้จริง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ราคาเงา
การลงบันทึกบัญชีสินค้า
1. ระบบการลงบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System)
เป็นการบันทึกการรับจ่ายสินค้าอย่างต่อเนื่องและบันทึกบัญชีต้นทุนขายทุกค

2. ระบบการลงบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System)
เป็นการบันทึกรายการซื้อขายแต่ละครั้ง จะไม่มีการลงรายการสินค้า และไม่มีการบันทึกบัญชี รั้งที่เกิดรายการขาย
ต้นทุนมีหลายแบบ
1. เข้าก่อนออกก่อน (FIFO : First In First Out)
2. เข้าหลังออกก่อน (LIFO : Last In First Out)
3. ถัวเฉลี่ย (Moving Average)
4. ต้นทุนคงที่ (Standard Cost)
5. ต้นทุนขึ้นกับราคาขายหักเปอร์เซ็น เช่น หนังสือ
6. ไม่สามารถกำหนดต้นทุน เช่น บริการ

ประเภทของต้นทุน

ต้นทุน แบ่งเป็น 4 ประเภท
1. ต้นทุนชัดเจนกับต้นทุนแฝง(Exploit Cost / Implicit Cost)
2. ต้นทุนทางเศรษฐกิจกับต้นทุนทางบัญชี
3. ต้นทุนค่าเสียโอกาส
4. ต้นทุนเอกชน และต้นทุนสังคม

ต้นทุน

ต้นทุน ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการ ผลิตของหน่วยผลิต

ในทางบัญชี หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้า หรือผลของกิจกรรมทางธุรกิจ